Skip universal navigation
Skip to main content

Department of Taxation and Finance

Depatman Taks NYS ap Fè Paran yo ak Etidyan Kolèj yo sonje Egzanpsyon nan Taks sou Lavant nan lè Acha pou Rantre Lekòl la Ap Kòmanse

Manm Komisyon Taks la di konsa, "Chak jou se yon Egzanpsyon Fiskal nan New York"

Rad ak soulye yo vann pou mwens pase $110 toujou gen egzanpsyon nan taks
4% sou lavant Eta New York.
Ansanm avèk egzanpsyon lokal yo, moun k ap fè acha nan New York ekonomize 1 milya dola chak ane

 

Depatman Taksasyon ak Finans (Department of Taxation and Finance) Eta New York te lanse sezon acha pou rantre lekòl la jodi a lè yo te fè moun New York sonje acha rad ak soulye ki admisib yo gen egzanpsyon nan taks sou lavant nan Eta New York pandan tout ane a. Menmsi anpil eta ofri "egzanpsyon nan taks sou lavant" k ap rive nan ane lekòl la, New York gen yon egzanpsyon ki pa sispann nan taks 4% sou lavant nan eta a sou atik rad ak soulye yo vann pou mwens pase $110 dola.

Manm Komisyon Taksasyon ak Finans Eta New York, Jerry Boone, di konsa, "Sezon acha pou rantre lekòl la kòmanse epi, nan Eta New York, chak jou se yon egzanpsyon nan taks sou lavant avèk moun k ap achte ki resevwa yon rabè sou atik rad ak soulye yo vann pou mwens pase $110. Egzanpsyon sa a ap fasilite gwo epay pou paran yo ak konsomatè yo k ap rive nan ane lekòl la epitou pandan tout ane a."

Avèk egzanpsyon sa a, tout moun k ap achte yo lib pou yo peye taks sou lavant 4% eta a. Answit, nan Vil New York ak nan uit (8) konte ki endike anba la yo, atik rad ak soulye yo vann pou mwens pase $100 dola gen egzanpsyon nan taks sou lavant lokal pandan tout ane a. Epay ki disponib nan lokalite sa yo, tankou taks sou lavant nan eta a ak taks sou lavant lokal, ant 7 ½% ak 8 7/8%.   

Egzanpsyon eta a sèlman ap pèmèt moun k ap achte nan New York ekonomize plis pase $876 milyon dola chak ane. Ansanm, epay nan egzanpsyon taks sou lavant nan eta a ak taks sou lavant lokal depase $1 milya dola nèt.

Egzanpsyon nan taks sou lavant lokal nan rad ak soulye ki koute mwens pase $110 dola

  • Vil New York
  • Konte Chautauqua
  • Konte Chenango
  • Konte Columbia
  • Konte Delaware
  • Konte Greene
  • Konte Hamilton
  • Konte Tioga
  • Konte Wayne

Manyèl Kolèj

Manyèl kou etidyan kolèj yo achte gen egzanpsyon tou nan taks sou lavant nan Eta New York ak taks sou lavant lokal. Egzanpsyon sa a disponib tou pandan tout ane a.

Ou kapab achte nan nenpòt libreri, tankou libreri kolèj oswa inivèsite, avèk kòmann pa lapòs, sou entènèt, oswa nan lòt mwayen.

Pou jwenn plis enfòmasyon

Updated: