Skip to main content
Department of Taxation and Finance

Ou kapab kalifye pou ranpli fòm taks deklarasyon sou revni ou gratis

Itilize PIN sa a pou enskri pou deklarasyon
taks sou revni gratis sou Entènèt:

12345

Aji kounye a: PIN ou ap ekspire nan 90 jou


Deklarasyon Taks sou Revni sou Entènèt (Income Tax Web File) Depatman Taks (Tax Department) ka ba ou pèmisyon ou prepare ak deklare taks sou revni Eta New York ou sou entènèt gratis. Sa vle di, 90% kontribiyab New York yo deja fè deklarasyon taks yo sou fòm elektwonik paske deklarasyon taks sou fòm elektwonik se fason ki pi rapid, pi fasil, ak pi pwoteje pou deklare taks sou revni ou. Plis, gen lòt avantaj ladan:

 • Ou resevwa ranbousman ou de fwa pi vit.
 • Gen mwens erè.
 • Ou kapab enskri pou resevwa yon imèl k ap swiv pwogrè ranbousman ou.

Pa gen kondisyon sou revni pou Deklarasyon sou Entènèt; ou sèlman bezwen gen yon kont Online Services (Sèvis sou Entènèt) avèk Depatman Taks. Enstwiksyon ki dèyè yo eksplike kijan ou kapab kreye yon kont epi kòmanse Deklarasyon Taks ou sou Entènèt kounye a.

Nouvo fonksyon yo ajoute

Si ou pa t kapab itilize Deklarasyon sou Entènèt ane pase, nouvo fonksyon nou yo ka pèmèt ou Deklare yon Taks sou Revni sou Entènèt:

 • pou ane fiskal anvan an (2014), epi
 • Sa gen ladan kredi tankou:
  • Form IT-213, Claim for Empire State Child Credit (Fòm IT-213, Reklamasyon pou Kredi Eta New York pou Timoun),
  • Form IT-272, Claim for College Tuition Credit or Itemized Deduction (Fòm IT-272, Reklamasyon pou Kredi Kou Prive nan Kolèj oswa Dediksyon Detaye), ak
  • Fòm federal 1099-R, 1099-G, 1099-MISC, ak W-2G.

Gen èd ki disponib pou fè li menm pi fasil

Si ou pa gen aksè sou entènèt, oswa si ou bezwen èd pou prepare oswa deklare taks sou revni ou, gen volontè sètifye ki disponib pou bay èd nan anpil biwo toupatou nan eta a. Pou jwenn yon biwo preparasyon taks sou revni gratis ki toupre ou:

Kreye yon kont Sèvis sou Entènèt

 • Mete nimewo sekirite sosyal (social security number, SSN) ou pare.
  Si ou pa gen yon SSN, itilize nimewo idantifikasyon taks Eta New York yo te ba ou.
 • Ale sou sitwèb Depatman Taks Eta New York.
 • Anba Online Services (Sèvis sou Entènèt), chwazi Account login & create account (koneksyon nan kont epi kreye kont).
 • Chwazi Create Account (kreye kont) epi answit chwazi Individual (endividyèl).
 • Antre kòd sekirite ki parèt la.
 • Antre SSN ou (oswa nimewo idantifikasyon taks Eta New York ou) nan espas pou mete nimewo ID Kontribiyab la.
 • Chwazi Wi pou repons pou kesyon sou fason pou resevwa yon PIN (nimewo idantifikasyon pèsonèl).
 • Antre PIN ou: 99999
 • Chwazi Continue (Kontinye) epi swiv endikasyon yo pou fin kreye kont ou epi konekte ladan.
 • Ekri non itilizatè ak modpas ou.

Pou fè yon peman taks estime sou revni

 • Konekte nan kont Online Services (Sèvis sou Entènèt) ou.
 • Chwazi Taks sou Revni Pèsonèl (Personal Income Tax) ki anba Sèvis (Services) ki sou bò goch paj-ekran an.
 • Answit chwazi Ranpli fòm deklarasyon taks oswa fòm pwolongasyon (File a return or extension).

Pou referans pidevan

 • Pou gen aksè nan kont ou, ale sou sitwèb nou epi anba Online Services (Sèvis sou Entènèt), chwazi Account login & create account (Koneksyon nan kont epi kreye kont).
 • Chwazi Login (Konekte), antre non itilizatè ak modpas ou epi chwazi Sign In (Konekte).

Ou Gen Kesyon?

 • Ale sou sitwèb nou
 • Rele nimewo (518) 457-1923
Updated: