Skip universal navigation
Skip to main content

Department of Taxation and Finance

Gid referans rapid pou machandiz ak sèvis ki taksab epi ki gen egzanpsyon (Quick reference guide for taxable and exempt property and services)

Tax Bulletin ST-740-HAI (TB-ST-740-HAI)

Printer-Friendly Version (PDF) Issue Date: Updated October 21, 2016

Entwodiksyon 

Lavant byen pèsonèl palpab depannde taks Eta New York sou lavant sof si yo gen yon egzanpsyon espesyal. 

Anjeneral, lavant sèvis yo gen egzanpsyon nan taks Eta New York sou lavant, sof si yo taksab yon fason espesyal. 

Bilten sa a dekri: 

 • machandiz ak sèvis ki taksab,
 • machandiz ak sèvis ki egzante, ak
 • dokiman egzanpsyon yo. 

Byen pèsonèl palpab ak sèvis 

Si lavant yon byen oswa sèvis patikilye taksab sa ka depannde anpil faktè. Ou ta dwe ale nan piblikasyon nou yo ak Bilten Fiskal nou yo pou jwenn eksplikasyon detaye sou ki machandiz ak sèvis ki depannde taks sou lavant. Gade lis ki anba la a pou jwenn egzanp pwopriyete pèsonèl palpab ak sèvis yo. 

Tèm pwopriyete pèsonèl palpab vle di nenpòt kalite pwopriyete pèsonèl fizik ki gen yon egzistans materyèl epi li vizib pou sans imen (sa vle di, yon bagay ou kapab wè ak manyen). 

Men kèk egzanp pwopriyete pèsonèl palpab taksab, sèvis, ak tranzaksyon ki depannde taks sou lavant: 

 • pwopriyete pèsonèl palpab:
  • mèb, aparèy menaje, ak enstalasyon limyè;
  • sèten rad ak soulye;
  • machinri ak ekipman, pyès, zouti, ak materyèl;
  • òdinatè;
  • lojisyèl enfòmatik ki ekri davans (ki nan bwat/ki pa sou etajè/estanda) (si transfè li fèt avèk CD-ROM, telechajman sou entènèt, aksè delwen, elatriye);
  • veyikil-a-motè;
  • bato ak yatch;
  • gaz (pa egzanp, gazolin, dizèl, ak gaz kewo-djèt;
  • bonbon ak friyandiz;
  • dlo nan boutèy;soda ak byè;
  • sigarèt a pwodui abaz tabak;
  • pwodui kosmetik ak atik pou twalèt;
  • bijou;
  • atik boza tankou kwoki, penti ak foto;
  • bèt (pa egzanp, chen, chat oswa zwazo nan kay);
  • manje ak materyèl pou bèt;
  • pyebwa, ti pyebwa ak grenn semans;
  • pyès monnen ak lòt atik monetè, lè ou achte yo pou rezon ki pa pou itilize yo kòm yon mwayen boukantay;
  • materyo konstwiksyon; epi
  • kat koutfil nan telefòn ki peye davans.
 • manje ak bwason nan restoran;
 • sèvis piblik ak (andedan eta a) sèvis telekominikasyon;
 • sèvis repondè telefòn;
 • kat koutfil nan telefòn ki peye davans;
 • sèvis telekominikasyon mobil;
 • sèten sèvis enfòmasyon;
 • tretman, fabrikasyon, enpresyon, oswa gravi pwopriyete pèsonèl palpab pou yon kliyan ki bay pwopriyete pèsonèl palpab epi ki pa planifye pou revann li;
 • antretyen, enstalasyon, sèvis, ak reparasyon pwopriyete pèsonèl palpab;
 • estokaj pwopriyete pèsonèl palpab (pa gen ladan sèten lokasyon inite mini-depo ki reprezante lokasyon byen imobilye - gade Bilten Fiskal Demenajè moun nan kay ak antrepozè — estokaj jeneral (pèmanan) ak resipyan estokaj pòtatif (Household movers and warehousers — general (permanent) storage and portable storage containers) (TB-ST-340) ak TSB-M-86(3)S, Taxable Status of the Rental of Self-Service Mini-Storage Units (Kondisyon Taksab Lokasyon Inite Mini-Estokaj pou Oto-Sèvis));
 • antretyen, sèvis, ak reparasyon byen imobilye;
 • sèten pakin ak garaj oswa estokaj veyikil-a-motè;
 • dekorasyon andedan ak sèvis konsepsyon;
 • sèvis pwoteksyon ak deteksyon;
 • sèvis transpò pasaj avèk yon chofè ki itilize limouzin, oto nwa, ak sèten lòt veyikil-a-motè (ki pa gen sèvis taksi ak otobis ladan - gade TSB‑M‑09(7)S, Lòt Konsèy ki Konsène Taks sou Lavant sou Sèten Sèvis Transpò (Additional Guidance Relating to the Sales Tax on Certain Transportation Services));
 • founi oswa bay amizman oswa enfòmasyon nan telefoni oswa telegrafi oswa nan sèvis telefòn oswa sèvis telegraf, depi, pa egzanp, nimewo telefòn yo gen yon kòd 800 oswa 900;
 • kliyan ki nan otèl;
 • frè admisyon nan yon espas amizman;
 • kotizasyon sosyal ak atletik; epi
 • sèten pòsyon frè kabarè.

Men sèvis ki depannde taks Vil New York sou lavant sèlman: 

 • sèvis estetisyen; kwafi ak reparasyon cheve;
 • bwonzaj;
 • maniki ak pediki;
 • elektwoliz;
 • sèvis masaj;
 • sèvis yo bay nan salon kontwòl wotè ak salon sante, jimnazyòm, sona tik ak beny nan dlo tèmal, ak sant sanblab, tankou nenpòt frè pou itilizasyon sant sa yo;
 • sèvis rapò kredi alekri oswa aloral; epi
 • sèvis rapòtaj kredi aloral yo pa bay nan telefòn. 

Machandiz ak sèvis ki gen egzanpsyon nan taks 

Tablo ki anba la a bay lis machandiz ak sèvis ki gen egzanpsyon nan taks sou lavant anjeneral. Li endike tou: 

 • Seksyon Tax Law (Lwa sou Taks) ki bay egzanpsyon an;
 • piblikasyon, bilten, ak memorandòm teknik depatman an (TSB-Ms) ki enpòtan pou egzanpsyon an; epi
 • dokiman egzanpsyon yo, si genyen, kliyan an dwe bay pou vandè a pou yo trete lavant lan kòm yon lavant ki gen egzanpsyon nan taks. 
Machandiz ak sèvis ki gen egzanpsyon nan taks

Egzanpsyon espesyal

Seksyon (yo) Lwa sou Taks

Piblikasyon yo, Bilten yo oswa TSB-Ms, 

Dokiman egzanpsyon ki obligatwa

Acha sèten pwopriyete oswa sèvis vandè yo fè ki la pou yo revann1

1101(b)(4) 1105(b), ak 1105(c)

TB-ST-240

ST-120

Konstwiksyon oswa enstalasyon yon amelyorasyon kapital

1105(c)(3)(iii) ak 1105(c)(5)

Piblikasyon 862
TB-ST-104

ST-124

Resi ou manm yon asosyasyon pwopriyetè kay peye ba asosyasyon an pou sèvis pakin

1105(c)(6) ak

1212-A(a)(1)

TSB-M-97(12)S
TSB-M-01(3)S

okenn

Sèvis lesiv, lavaj asèk (tankou kapèt, tapi, twal pou mèb, ak sèvis netwayaj twal pou mèb), kouti, tisaj, presaj, reparasyon soulye, ak siraj soulye

1105(c)(3)(ii)

Piblikasyon 750
TSB-M-02(4)S

okenn

Frè admisyon nan yon espas amizman

1105(f)(1)

TB-ST-8
TB-ST-30

okenn

Sèten sous ak sèvis enèji nan kay2

1105-A

Piblikasyon 718-R
TB-ST-775

TP-385

Sèten manje ak bwason

1115(a)(1)

TB-ST-65
TB-ST-103
TB-ST-135
TB-ST-160
TB-ST-280
TB-ST-283
TB-ST-525
TB-ST-835

okenn

Dlo yo distribiye nan tiyo prensipal oswa nan tiyo

1115(a)(2)

 

okenn

Dwòg, medikaman, ekipman medikal ak sèvis asosye, ak sèten materyèl medikal3

1115(a)(3) ak 1115(g)

Piblikasyon 822
Piblikasyon 840
TB-ST-193
TSB-M-14(8)S

okenn

Èd ak aparèy pwostetik ak sèvis asosye

1115(a)(4) ak 1115(g)

Piblikasyon 822
Piblikasyon 840
TSB-M-06(5)S
TSB-M-14(8)S

okenn

Jounal ak peryodik admisib

1115(a)(5)

TB-ST-620
TSB-M-12(1)S

okenn

Pwopriyete oswa sèvis yo itilize nan agrikilti oswa ebèjman chwal komèsyal, tankou gaz ak sèvis piblik

1115(a)(6) ak 1115(c)(2)

TB-ST-244
TB-ST-253
TSB-M-00(8)S

ST-125

Lavant mezon ponp finèb yo fè

1115(a)(7)

 

okenn

Bato komèsyal yo

1115(a)(8)

TSB-M-96(14)S

ST-121

Avyon komèsyal, sèten pwopriyete asosye, ak gaz

1115(a)(9) ak 1115(a)(21)

TSB-M-96(14)S
TSB-M-09(4)S

ST-121

Avyon avyasyon jeneral, ak machandiz ak sèvis ki asosye avèk antretyen yo

1115(a)(21-a)

1115(dd)

TSB-M-04(8)S
TSB-M-09(18)S
TSB-M-15(3)S

ST-121

Machandiz ak sèvis piblik yo itilize nan rechèch ak devlopman

1115(a)(10) ak 1115(b)(ii)

Piblikasyon 852
TB-ST-773

 

Drapo ofisyèl Etazini ak New York

1115(a)(11)

TSB-M-01(5)S

okenn

Sèten dekorasyon fòs lame

1115(a)(11-a)

TSB-M-06(15)S

ST-121

Drapo sèvis militè, drapo prizonye lagè, ak banyè etwal ble

1115(a)(11-b)

TSB-M-12(13)S

okenn

Manifakti: 

 • machinri oswa ekipman
 • sèvis piblik
 • gaz

1115(a)(12) ak 1115(c)(1)

Piblikasyon 852
TB-ST-15
TB-ST-276
TB-ST-552
TB-ST-587
TB-ST-690
TB-ST-917
TSB-M-82(8)S
TSB-M-82(18)S
TSB-M-82(25)S

ST-121
FT-1012
FT-1020

Sèten pwopriyete yo itilize anrapò avèk telekominikasyon ak aksè sou Entènèt

1115(a)(12-a)

TSB-M-00(6)S

ST-121

Sèten atik yo vann nan machin distribitè ki fonksyone avèk pyès monnen

1105(d)(i)(3) ak 1115(a)(13),(13-a)

TSB-M-83(33)S
TSB-M-97(12)S
TSB-M-99(4)S

okenn

Charyo malèt ki fonksyone avèk pyès monnen

1115(a)(13-b)

TSB-M-97(12)S

okenn

Sèten lavant veyikil-a-motè ant fanmi

1115(a)(14)

 

DTF-802

Materyèl yo vann ba antreprenè pou yo enstale nan byen imobilye ki pou enstitisyon ki gen egzanpsyon yo

1115(a)(15) ak (16)

Piblikasyon 843

ST-120.1

Frè antreprenè yo reklame pou materyèl ki asosye nan byen imobilye nan yon amelyorasyon kapital

1101(b)(4)(i) ak

1115(a)(17)

Piblikasyon 862
TB-ST-104
TB-ST-113

ST-124

Sèten lavant yo fè yon kay (pa egzanp, lavant atik ize)

1115(a)(18)

TB-ST-807

okenn

Materyèl anbalaj ki asosye avèk pwopriyete pou lavant

1115(a)(19)

Piblikasyon 852
TB-ST-107

ST-121

Kès lèt yo yon pwodiktè lèt oswa yon distribitè lèt ki gen lisans Eta New York achte

1115(a)(19-a)

TSB-M-06(16)S

ST-121

Papye pou acha ak sèvis enpresyon asosye

1115(a)(20) ak 1115(i)

TB-ST-620

ST-121

Sèten kamyon, traktè, ak traktè-trelè

1115(a)(22)

TSB-M-81(25)S

 

Kay-sou-woulèt ki ize

1115(a)(23)

TSB-M-83(24)S
TSB-M-83(24.1)S

okenn

Sèten bato lapèch

1115(a)(24)

TSB-M-85(17)S

ST-121

Gaz natirèl yo itilize pou konsomasyon pwopriyetè yon pui gaz ki sou pwopriyete yo

1115(a)(25)

TSB-M-85(15)S

okenn

Traktè, trelè, ak semi-trelè, ak sèvis asosye yo

1115(a)(26)S

1115(g)

TB-ST-890

ST-121.1

Ba metal presye yo vann pou envestisman

1115(a)(27)

TSB-M-89(20)S
TSB-M-89(20.1)S
TSB-M-95(9)S

okenn

Lojisyèl enfòmatik sou kòmann yo transfere ba yon enstitisyon asosye

1115(a)(28)

TB-ST-128
TSB-M-93(3)S

okenn

Sèten chwal kous ak sèvis antrènman ak antretyen asoye

1115(a)(29) ak 1115(m)

TB-ST-755
TB-ST-757
TSB-M-95(6)S

ST-126

Rad ak soulye ak atik yo itilize pou repare rad ki gen egzanpsyon si yo vann yo pou mwens pase $110 dola4

1115(a)(30)

Piblikasyon 718-C
TB-ST-122
TB-ST-530
TSB-M-06(6)S

okenn

Kopi yo vann nan machin fotokopi ki fonksyone avèk pyès monnen pou 50 santim oswa mwens

1115(a)(31)

TSB-M-97(12)S

okenn

Ekipman amelyore pou enspeksyon emisyon lafimen

1115(a)(31)

TSB-M-97(8)S

ST-121

Sèten veyikil transpò piblik (omnibis) ak sèvis asosye yo

1115(a)(32) ak 1115(u)

TSB-M-97(12)S

ST-121.1

Diven ak pwodui abaz diven yo bay nan yon goute diven

1115(a)(33)

TB-ST-15
TSB-M-97(12)S
TSB-M-14(9)S
TSB-M-15(1)S

okenn

Manyèl pou kolèj yo vann ba etidyan kolèj atanplen oswa atan-pasyèl pou kou yo

1115(a)(34)

TB-ST-125
TB-ST-126
TSB-M-98(4)S

ST-121.4

Materyèl sistèm enfòmatik yo itilize pou devlope lojisyèl ak sitwèb

1115(a)(35)

TB-ST-243
TSB-M-98(5)S

ST-121.3

Sèten zouti ak materyèl ki gen pou wè ak pwodiksyon gaz oswa petwòl

1115(a)(36)

Piblikasyon 852
TB-ST-552
TSB-M-98(13)S

ST-121

Sèten ekipman sant done entènèt ak sèvis asosye

1115(a)(37) ak 1115(y)

TB-ST-405
TB-ST-665
TSB-M-00(7)S

ST-121.5

Sèten ekipman emisyon ak ekipman pwodiksyon film ak sèvis asosye

1115(a)(38),(39) ak 1115(aa),(bb)

Piblikasyon 28
Piblikasyon 825
TB-ST-276
TSB-M-00(6)S

ST-121

Ekipman pou diminisyon polisyon

1115(a)(40)

TSB-M-00(6)S

ST-121

Sèten machinri ak ekipman sant transpò machandiz

1115(a)(41)

TSB-M-05(14)S

ST-121

E85, CNG, oswa idwojèn pou itilize nan yon veyikil-a-motè

1115(a)(42)

TSB-M-14(12)S

okenn

Sèten bato feri ak pwopriyete ou achte oswa itilize pou opere yo

1115(a)(43)

TSB-M-08(11)S

ST-121

Sèvis telefòn ak telegraf yo itilize nan rasanbleman nouvèl

1115(b)(i)

Piblikasyon 825
TSB-M-12(1)S

okenn

Sèvis piblik ak sèvis yo pwodui nan enstalasyon ko-jenerasyon sosyete koperativ ap opere

1115(b)(iii)

TSB-M-06(3)S

okenn

Sèten sèvis sou pwopriyete yo bay deyò Eta New York

1115(d)

 

okenn

Koutfil nan telefòn ki fonksyone avèk pyès monnen pou 25 santim oswa mwens

1115(e)

TSB-M-98(9)S

okenn

Sèvis veterinè

1115(f)

Piblikasyon 851
TB-ST-930

okenn

Lavant chemennfè ki nan re-òganizasyon fè

1115(h)

 

okenn

Sèten manje yo vann avèk koupon pou manje

1115(k)

TB-ST-140

okenn

Sèten pwopriyete fabrikan pwopriyete a fè kado ba òganizasyon ki gen egzanpsyon

1115(l)

TSB-M-87(14)S

okenn

Materyèl pwomosyon admisib ak sèvis asosye

1115(n)

Piblikasyon 831
TB-ST-692
TSB-M-97(6)S
TSB-M-01(4)S

ST-121.2

Sèvis yo fè nan lojisyèl enfòmatik

1115(o)

TB-ST-128
TSB-M-93(3)S

okenn

Sèvis yo fè yon baj admisib

1115(q)

N-94-3

ST-121

Sèvis apèl nan alam pou ijans medikal

1115(r)

TSB-M-94(3)S

okenn

Machandiz ak sèvis asosye pou gide chen

1115(s)

TB-ST-245
TSB-M-95(10)S

ST-860

Sèten sèvis lavaj oto ki fonksyone avèk pyès monnen

1115(t)

TB-ST-105

okenn

Sèvis aksè sou entènèt

1115(v)

TSB-M-97(1.1)S

okenn

Sèten manje ak bwason yon kominote lojman granmoun aje vann ba rezidan li yo ak envite li yo

1115(w)

TSB-M-01(4)S

okenn

Pwopriyete yo itilize anrapò avèk sèten pwodiksyon teyat

1115(x)

TB-ST-535
TSB-M-99(4)S

ST-121.9

Ekipman sistèm enèji solèy nan kay ak elektrisite yo vann anba yon kontra acha enèji solèy5

1115(ee)

Piblikasyon 718-S
TSB-M-05(11)S

ST-121

Pwopriyete yo itilize pou meble lokal yo lwe nan zòn yo chwazi nan pwent sid Manhattan

1115(ee)(1)-(8)

TSB-M-05(12)S
TSB-M-09(14)S

ST-121

Lavant nan magazen kado nan yon kay veteran

1115(ff)

TSB-M-06(15)S

okenn

Sèten sèvis nouvèl ak peryodik sou entènèt

1115(gg)

TSB-M-12(1)S

okenn

Sèten deplasman nan veyikil HAIL

1115(hh)

TSB-M-12(7)S

okenn

Ekipman sistèm enèji solèy nan kay ak elektrisite yo vann anba yon kontra acha enèji solèy5

1115(ii)

Piblikasyon 718-CS
TSB-M-12(14)S

ST-121

Sèten acha òganizasyon ki gen egzanpsyon yo fè

1116

Piblikasyon 843

ST-119.1

Acha ajans gouvènman yo fè

1116

Piblikasyon 843
TB-ST-315
TB-ST-700

ST-129

75% frè admisyon nan yon espas amizman admisib

1122

TSB-M-04(7)S
TSB-M-06(12)S

okenn

Sèten pòsyon nan frè admisyon pou patisipe nan yon pèfòmans dramatik oswa mizikal nan yon jaden sou do kay, kabarè, oswa espas sanblab

1123

TSB-M-06(15)S

okenn

Ou pa ta dwe touche taks sou lavant sou lavant ki gen egzanpsyon epi ki pa egzije pou bay yon dokiman egzanpsyon. Men, pou lavant ki egzije pou bay yon dokiman egzanpsyon, ou dwe touche taks sou lavant lan, so si ou resevwa yon dokiman egzanpsyon ki ranpli kòrèkteman nan men achtè a. Ou dwe resevwa dokiman egzanpsyon an nan 90 jou apre dat ou te fè livrezon pwopriyete a oswa apre dat ou te rann sèvis la. 

Gade Bilten Fiskal Sètifika egzanpsyon bilten fiscal la pou taks sou lavant (Exemption certificates for sales tax) (TB-ST-240). 

 

Nòt:   Yon Bilten Fiskal se yon dokiman ki bay anpil enfòmasyon epi ki la pou bay konsèy jeneral nan langaj senplifye sou yon sijè ki enterese kontribiyab yo. Li egzat apati dat nou pibliye li. Men, kontribiyab yo ta dwe konnen chanjman ki fèt annapre nan Lwa sou Taks oswa nan entèpretasyon li ka afekte presizyon yon Bilten Fiskal. Enfòmasyon nou bay nan dokiman sa a pa konsène chak sitiyasyon epi yo pa la pou ranplase lwa a oswa pou chanje siyifikasyon li.

  


1Règ espesyal yo aplike pou antreprenè ki bay sèvis antretyen ak lòt sèvis nan byen imobilye. Pou jwenn plis enfòmasyon, gade Piblikasyon 862, Klasman Taks sou Lavant ak Itilizasyon pou Amelyorasyon ak Reparasyon Kapital nan Byen Imobilye (Sales and Use Tax Classifications of Capital Improvements and Repairs to Real Property). 

2Pousantaj taks lokal ka aplike epi yo pa menm selon lokalite a, tankou sèten distri lekòl. Gade Piblikasyon 718-R, Pousantaj Taks Lokal sou Sous ak Sèvis Enèji nan Kay (Local Sales and Use Tax Rates on Residential Energy Sources and Services)

3Ekipman ak materyèl medikal yon moun achte pou itilizasyon nan fè sèvis medikal pou konpansasyon depannde taks sou lavant ak itilizasyon. 

4Egzanpsyon sa a pa aplike pou taks lokal yo enpoze sou lavant ak itilizasyon, sof si konte a oswa vil ki enpoze taks yo te chwazi egzanpsyon an. Gade Piblikasyon 718-C, Pousantaj Taks Lokal sou Lavant ak Itilizasyon sou Rad ak Soulye (Local Sales and Use Tax Rates on Clothing and Footwear)

5Egzanpsyon sa a pa aplike pou taks lokal yo enpoze sou lavant ak itilizasyon, sof si konte a oswa vil ki enpoze taks yo te chwazi egzanpsyon an. Gade Piblikasyon 718-S, Pousantaj Taks Lokal sou Lavant ak Itilizasyon sou Lavant ak Enstalasyon Ekipman Sistèm Enèji Solèy (Local Sales and Use Tax Rates on Sales and Installations of Residential Solar Energy Systems Equipment) ak Piblikasyon 718-CS, Pousantaj Taks Lokal sou Lavant ak Itilizasyon sou Lavant ak Enstalasyon Ekipman Sistèm Enèji Solèy Komèsyal (Local Sales and Use Tax Rates on Sales and Installations of Commercial Solar Energy Systems Equipment).

Note: A Tax Bulletin is an informational document designed to provide general guidance in simplified language on a topic of interest to taxpayers. It is accurate as of the date issued. However, taxpayers should be aware that subsequent changes in the Tax Law or its interpretation may affect the accuracy of a Tax Bulletin. The information provided in this document does not cover every situation and is not intended to replace the law or change its meaning.

Updated: